تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر کسی خواب ببیند از او آتش بیرون میاید صاحب فرزندی خواهد شد که در جهان حکم رانی کند

  • سینا احمدی