تعبیر خواب جامع

نگارش 95

جوراب به معنی دوست (مخصوصا جنس مخالف) می باشد پاره شدن و گم کردن دلیل بر از دست دادن اوست

  • سینا احمدی