تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر خوا ببیند در تاریکی چراغ قوه روشن می کنید یعنی در آن منطقه سعی در انجام کاری دارید و توان آن را ندارید

  • سینا احمدی