تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر ببیند از کما خارج شده باید صدقه بدهد

اگر بیند مرد بزودی حالش خوب خواهد شد

  • سینا احمدی