تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر کسی خواب ببیند اورا با گلوله هدف قرار دادند از طرف آن شخص ضارب حرفی قاطع و با حساب شده خواهد شنید

  • سینا احمدی