تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اتوبوس و افراد در آن به گروهی که در موضوعی هم فکرند اشاره می کند

  • سینا احمدی