تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر دختر بچه ای مجرد این خواب را ببیند به مادرش ربط پیدا می کند

اگر زن در خواب ببیند وحامله نباشد بچه پسر شادی دنیا و بچه دختر نعمت وبرکت معتی می شود

  • سینا احمدی