تعبیر خواب جامع

نگارش 95

دندان در خواب به فامیل نسبت داده می شود و افتادن آن در زمین معنی خوبی ندارد صدقه بدهید

  • سینا احمدی