تعبیر خواب جامع

نگارش 95

گنج یا طلا وجواهرات برای زنان نعمت و برکت وبرای مردان بدبختی وبیچارگی است

  • سینا احمدی