تعبیر خواب جامع

نگارش 95

در خواب ترسیدن از هر چیزی ایمنی یافتن از آن چیز است

  • سینا احمدی