تعبیر خواب جامع

نگارش 95

خوردن آب صاف از چشمه سلامتی و خوشبختی

و خوردن آب گل آلود وگرم عذاب و غم

  • سینا احمدی