تعبیر خواب جامع

نگارش 95

هر خوابی که به صورت غیر ارادی توسط خود شخص تعبیر شود مثلا بگوید این منظورش همان چیز است تعبیر همان می شود

  • سینا احمدی