تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر عینکی نباشید ودر خواب عینک بزنید و خوب نتوانید ببینید در راه اشتباه هستید

  • سینا احمدی