تعبیر خواب جامع

نگارش 95

با سلام 

اینکه خواب می بینی خوکها دنبالت می کنند و تو می ترسی دلیلش این است با پسرهای نا خلفی رفاقت می کنی سعی کن از آنها دوری کنی خوابهایت درست می شوند


  • سینا احمدی