تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر خواب ببیند با کفش وارد زمین یا خیابان شد و کفشش قیری شد در خانه دچار مشکل می شود

اگر خواب ببیند با ماشین یا وسیله نقلیه وارد محل قیری شد و لاستیکش قیری شد در محل کار دچار مشکل می شود

  • سینا احمدی