تعبیر خواب جامع

نگارش 95

برف و زمین برفی در خواب به معنی مال و ثروت است بشرطی که محل خواب دیده شده جزء مناطقی باشد که برف باریدن در آن محل را برکت و رحمت می دانند

  • سینا احمدی