تعبیر خواب جامع

نگارش 95

هر خواب که خودمان تعبیر کنیم یعنی پیش از خواندن کتاب تعبیر خواب بگوئیم معنی آن اینطور است تعبیر خواب همان می شود بشرطی که سعی نکنیم خواسته خودمان را اعمال کنیم بلکه ناخودآگاه از نظرمان چنین تعبیری بگذرد . بخاطر همین سعی نکنیم خوابهای خودمان را پیش هر کس بدخواهی بیان کنیم و در صورت ترسیدن از تعبیر خواب سعی کنیم صدقه دهیم و بگوئیم انشاء الله تعبیرش بخیر برگردانده خواهد شد

  • سینا احمدی