تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اکثر خوابهایی که بعد از بیداری از خواب مدت طولانی فکر انسان را مشغول می کند خبر از یک راز در آینده دارد.


  • سینا احمدی