تعبیر خواب جامع

نگارش 95

خواب دیدن خانه زیبا با دیوارهای محکم و آراسته دلیل بر درست بودن راه است .

خانه به خود انسان تعبیر می شود.

شخصی خوابش را برای من تعریف کرد و گفت خواب دیدم در خرابه زندگی می کنم و آنجا تاریک است و سگها مزاحمم می شوند و مردم از داخل آن خرابه ها رفت و آمد می کنند خواهش می کرد که تعبیرش را بگویم

تعبیرش را می دانستم ولی بهتر بود قبل از بیان آن چند سوال از او می پرسیدم تا نسبت به بیان تعبیر شکی نداشته باشم . حدسم درست بود یک مشروب خوار و خواننده و مشغول به فساد اخلاقی همان چیزی که حدسش را زده بودم ولی جالب این بود که چرا او این خواب را دیده اکثرا کسانی این خواب را می بینند که امید به اصلاح داشته باشند . در دلم گفتم شاید خدا می خواهد اصلاحش کند و او هنوز مقاومت می کند . 

  • سینا احمدی