تعبیر خواب جامع

نگارش 95

انسان در مورد هر عملی که انجام می دهد یک واکنش دنیایی دارد یک واکنش آخرتی . واکنش آخرتی یا در کتابهای دینی بیان می شود یا توسط معبران توضیح داده می شود.

مثلا خوردن مال یتیم خوردن آتش می باشد . چنین خوابی بیان کننده این است که در دارائی شما از مال یتیم مخلوطی هست.

سیاه شدن صورت در هر حال بسته به موقعیت شما تعبیر خواص خودش را دارد ولی در کل تعبیرش این است در صراط مستقیم قدم  بر نمی دارید

پس تعبیر خواب مشاهده عینی واقعیت روحانی همان چیز است .

اگر خواب می بینید با نجاسات سر و کار دارید معنیش آن است مال حرام در اموال شما وجود دارد . جالب است اگر کمی در مورد چنین خوابهایی فکر کنیم نشان دهنده این است که به ما به طور غیر مستقیم گفته می شود اگر با همین وضعیت از دنیا روید تا ابد با همان چیزی سر و کار خواهید داشت که در دنیا مانوس بوده اید . وهیچ راهی برای کنار زدن آنها از خود نخواهید داشت . زیرا همینطور که در دنیا به آنها با ظاهر دنیائی خو کرده اید در آن دنیا نیز همانطور خواهد بود

  • سینا احمدی