تعبیر خواب جامع

نگارش 95

هر وسیله نقلیه در خواب به معنی شغل و یا حرفه شخص تعبیر می شود . وجاده و مسیر هدفها و آرزوهای پیش رو 

بزرگی و گران قیمت بودن وسیله به معنی کار و حرفه بهتر 

مسیر صاف و هموار خبر از راه رسیدن به هدف محیا می باشد

خیابان تازه آسفالت شده در رسیدن به آرزو دچار بعضی یاس ها و نا امیدی ها می شوید ولی باز هدف خود را پیدا خواهید کرد

مسیر نا هموار نشان از اینست که به هدف خود می رسید با مشکلات زیاد

سرعت وسیله نقلیه دلیل بر توان و قدرت شما در رسیدن به هدف

خواب راه

خواب خیابان

خواب مسافرت

  • سینا احمدی