تعبیر خواب جامع

نگارش 95

نجاست در خواب مال حرام است . این خوابها را بیشتر کسانی می بینند که امید است . چنین مالی را از دارائی هایشان خالی کنند . 

کسی که خواب می بیند زمین پر از نجاست است و او داخل آنها راه می رود دلیلش این است در شغل او مشکلی هست که این مال وارد زندگیش می شود

  • سینا احمدی