تعبیر خواب جامع

نگارش 95

در خواب هر چیزی که خورده می شود تعبیر به انجام دادن چنان کاری و چنان عملی دارد .

تعابیری مختلف برای هر گروه دارد

خوردن نان گرم روزی حلال 

خوردن نان سرد روزی حلال که به سختی بدست آمده

خوردن گوشت گوسفند هم همان طور

خوردن آتش انجام کارهائی مانند تصرف مال یتیم

خوردن گوشت برادر مرده یعنی غیبت کردن

وغیره

البته تصور اینکه این خوابها تعابیرش زمانی صادق است که انسان در زمان خواب دارای آرامش جسمی باشد . مثل زمانی که گرسنه خوابیده باشد یا تشنه نباشد


  • سینا احمدی