تعبیر خواب جامع

نگارش 95

کسی که خواب ببیند پیغمبر یا امام شده است تعبیرش این است که به آزمایش سختی گرفتار خواهد شد . وپس از آن از مشکلات و سختی ها رهایی خواهد یافت

  • سینا احمدی