تعبیر خواب جامع

نگارش 95

هرکس خواب ببیند پنجره ساز شده یعنی برای هرکسی که ینجره می سازد یک راه امید وروشنائی بسوی خدا باز می کند.

اگر ببیند برای خودش پنجره می سازد یعنی راهی برای رسیدن خدا برای خودش پیدا کرده

  • سینا احمدی