تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر خواب ببیند در یک باغ پر گل و زیباست  و مجرد باشد برایش یک همسر خوب و مهربان پیدا خواهد شد

  • سینا احمدی