تعبیر خواب جامع

نگارش 95

هر کی خواب ببیند در تاریکی و جاهائی قدم می زند که چشمش قادر به دیدن مکانها نیست و نوری هم وجود ندارد در صراط مستقیم قرار ندارد 

  • سینا احمدی