تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر در خواب ببیند با تفنگ تیر اندازی می کند دلیل بر این است که حرف خودش را بطور کامل به شخص مورد نظر خواهد گفت

اگر منتظر فرزند باشند فرزند پسر به آنها داده خواهد شد

  • سینا احمدی