تعبیر خواب جامع

نگارش 95

مست بودن در خواب نشان از سر گردانی و حیرانی در انتخاب راه درست و راست است 

  • سینا احمدی