تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تعبیر کردن خواب در هر موقعیت و زمان و فصل و غیره دارای معانی و تعبیرات مختلف می باشد شاید در زمان عصر حاضر کسی را نتوان یافت که بتواند تعبیر صحیحی از آن خواب بنمایاند . هرچند ارائه تعبیر در عصر حاضر مانند روشن کردن شمع در یک باغ می باشد که خواب بین بسته به نوع درکش از سایه روشنهای داخل باغ می تواند حدس بزند چه چیزی را در پیش رو دارد .
 البته باید در نظر داشت که خیلی از خوابها سرچشمه از اتفاقات روزانه بوده و عملا بدون تعبیر می باشند.
خوابهای دارای تعبیر ، خوابهایی هستند که حتی شخصی که به تعبیر خواب اعتقادی ندارد را هم به سمت کتابهای تعبیر خواب می کشاند. 
تعبیر هر خواب برای خواب بین نوعی بیماری محسوب می شود . و سرانجام نیز به رد کلی این موضوع می انجامد
البته باید این جمله را بیان کنم که کسانی که حتی تعبیر خواب هم نمی دانند به طور نا خوداگاه از تعبیر خواب خود آگاه می شوند . مانند اینکه بگویند تعبیرش این می شود
  • سینا احمدی