تعبیر خواب جامع

نگارش 95

هر چیزی که در خواب به عنوان روشنایی از آن استفاده می شود تعبیر به تشخیص راه راست از باطل می باشد . البته کسانی که در مسائل دینی برای خود انسان مطرحی می باشند بیشتر از این نوع خوابها نمی بینند مگر زمانهایی که در موضوع خاصی دارای دودلی و شک باشند . بسته به شدت نور آن وسیله ممکن است در کار دینی موفق یا دچار شکست باشند . مخصوصا احتیاط زمانی لازم است که از وسیله ای که استفاده شده برای روشنایی خود منبع نباشد مثلا از آینه برای روشنی راه استفاده کرده باشد . در کل تاریکی که در آن روشنایی ضعیفی باشد اصلا خوب نیست

  • سینا احمدی