تعبیر خواب جامع

نگارش 95

دختری اگر خواب ببیند موجودات ناشناسی آمدند و او را بردند در صورت اینکه او را به آسمان نبرند یعنی خواستگاری برایش می آید که اصلا او را نمی شناسد و در آخر هم با او ازدواج خواهد کرد.

و اگر پسری خواب ببیند با موجودات ناشناس همراه شده دلیل بر این است با کسانی هم فکر شده که هیچ شناختی روی آنها ندارد 


  • سینا احمدی