تعبیر خواب جامع

نگارش 95

تعبیر خواب دیدن عزرائیل 

خواب دیدن عزرائیل نیز تعبیرش مانند خواب دیدن فرشتگان است . تا زمانی که خواب در محدوده وظایف آن فرشته بزرگوار تعبیر نشده باشد . مثلا او را بخواهد جایی ببرد ، با او پرواز کنند و امثالهم .

در صورتی که چنین معنایی پیدا کند . بهتر است بار سفر را آماده کنیم و نگران چیزی هم نباشیم چون چنین هشداری برای گناهکاران نشان داده نمی شود . چون گناهکاران همیشه در بی خبری و ناگهانی می میرند .

  • سینا احمدی