تعبیر خواب جامع

نگارش 95

تاج السلطنه در کتاب خاطراتش می گوید خواب دیدم لباس زرین و طلائی و زیبا در بیابانی بر تن دارم و هرکسی می آید و از آن چیزی بر می دارد و می رود

لباس زینت زن و مقام زن و ایمان زن است البته خودش در کتاب خودشان اشاره کرده بودند که در طول زمان آرام آرام هر سه اینها را به باد دادند.

خداوندا ما را عاقبت به خیر کن

  • سینا احمدی