تعبیر خواب جامع

نگارش 95

دوستی خوابش را فرستاده بود که می گفت خواب دیدم در تاریکی نماز جماعت می خواندیم البته نماز جماعت با رعایت تمام مراحلش می تواند خوب باشد ولی تاریکی دلیل بر این است که کمی باید در اعمالش دقت کند که حدف فقط رضای خدا باشد چون در هر جائی که نور هست اعتقاد خواب بین به خدا اشاره دارد

  • سینا احمدی