تعبیر خواب جامع

نگارش 95

در سر زمین رویاها آمده:(http://tabir.blog.ir)

خواب مخده : مراقب دردسر باشید

شما روی یک مخده نشسته اید : دشمنان بدنبال شما هستند

با شوهرتان روی مخده هستید : رقیبانتان شکست می خورند

با شخصی که دوست دارید روی مخده نشسته اید : خطردر روابط عشقی

به اتفاق بچه ها روی مخده نشسته اید : ارادة شما بسیار قوی است

با یک سگ روی مخده نشسته اید : شما دوستان وفاداری دارید

 

 

این متن در تاریخ 1395/05/15 به روز شده

نرم افزار تعبیر خواب جامع

(http://tabir.blog.ir)


 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع نگارش جدید

  • سینا احمدی