تعبیر خواب جامع

نگارش 95

در سر زمین رویاها آمده:(http://tabir.blog.ir)

ردپای یک زن : امید شما سریعاًبرآورده می شود .

ردپای یک مرد : در انجام کارهایتان بسیار احتیاط کنید .

ردپای خودتان : شانس و خوشبختی

ردپای بچه ها : ازمشکلاتی که برسر راهتان وجود دارند به راحتی عبورخواهید کرد .

ردپای اشخاص دیگر : یک راز فاش خواهد شد .

 

 

این متن در تاریخ 1395/05/15 به روز شده

نرم افزار تعبیر خواب جامع

(http://tabir.blog.ir)


 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع نگارش جدید

  • سینا احمدی