تعبیر خواب جامع

نگارش 95

در سر زمین رویاها آمده:(http://tabir.blog.ir)  

خراب تلوتلو خوردن : یک دشمن شما را آزار خواهد داد.

پرندگان درهوا تلوتلو می خورند : معاملات و مذاکرات را به روش رضایتبخشی به پایان خواهید رساند .

یک پرندة زخمی روی زمین تلوتلو خوران راه میرود: خبرهای غم انگیزه

 

 

این متن در تاریخ 1395/05/15 به روز شده

نرم افزار تعبیر خواب جامع

(http://tabir.blog.ir)


 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع نگارش جدید

  • سینا احمدی