تعبیر خواب جامع

نگارش 95

سوزاندن پول در خواب به سه شکل ممکن است دیده شود

سوزاندن پولهای تقلبی

اگر در خواب اقدام به سوزاندن پولهای تقلبی می کنید نشان دهنده این است که بسیار علاقه دارید نزد مردم  بدروغ از غم و غصه های دروغی شکوه و ناله کنید

سوزاندن پولهای واقعی

در صورتی که در خواب اقدام به سوزاندن پولهای واقعی می کنید نشان دهنده این است که در حال درد و دل کردن مشکلات خودتان با مردم هستید

سوزاندن پول سکه ای در خواب 

در صورتی که در خواب اقدام به سوزاندن پول سکه ای می کنید یعنی مسئله ای پیش می آید که مجبور می شوید پول خرج کنید

  • سینا احمدی