تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر چه چنین خوابهایی بیشتر بی معنی و برگرفته از ترس روحی شخص از جنازه و مردار می باشد.ولی در صورتی که تمام شرایط خواب رعایت شده باشد و چنین خوابی مشاهده شود نشان دهنده این است که شخص در قتل موجودی بی گناه شرکت داشته است و این قتل به صورت ظالمانه و خودخواهانه صورت گرفته است .

البته مردم زامبی ها را در شکل انسان بیشتر رویت می کنند ولی در هر شکل و موجودی می تواند رخ نماید

با مثال ساده می توان عرض کرد مثلا بعلت بی احتیاطی بچه گربه ای را زیر بگیرید و گشته شود این موجود می تواند در شکل و شمایل زامبی در خواب رخ نماید. و بیانی از پشیمانی روحی برای خواب بین داشته باشد.

اگر چه در خارج به این موجود زامبی گفته می شود ولی در گذشتگان ما با نام این که خون فلان موجود اورا گرفته شناخته می شود

  • سینا احمدی