تعبیر خواب جامع

نگارش 95

خواب دیدم اطرافم شلوغ بود من در خواب هم احساس خوشحالی داشتم و هم دلم شور میزد چند تکه گیاه شبیه بامبو پیدا کردم ( ریشه نداشتن ) یکی از اونها که بنظرم خوب نبود دوباره انداختم رو زمین و بقیه را برداشتم تا ببرم خونه بگذارم توی آب تا ریشه بده

در این خواب چند چیز خودنمایی می کنند

اینکه جمعیت اطرافش را فرا گرفته بود هرچند اشاره نکرده بود که جمعیت از بالای سر او نگاه می کردند یا او از بالای سر جمعیت در تعبیر اگر او بالای سر همه باشد قدرت سروری بر آن جمعیت پیدا می کند ولی اگر جمعیت از بالا به او نگاه می کردند نشان دهنده این است که نزد آن جمعیت خار و کوچک می شود

دومین چیز خوشحال بودن و دلشورگی است که داشته البته خوشحالی در خواب به نگرانی و غم تعبیر می شود یعنی از این جمعیت باری از نگرانی برایش پدید خواهد آمد

گیاهان در خواب به معنی جنس مخالف می باشد گیاهانی که ریشه ندارند گیاهانی هستند که خبر از انسانهای بی ریشه دارد 

خانه در خواب به بدن و جسم شخص تعبیر می شود شاید خبر از رفت و آمد های کسانی دارد که بی اصل و نسبند

و در آخر آب که منشع حیات می باشد در اینجا به عنوان مراقبان این گیاهان انتخاب می گردند شاید بدترین قسمت خواب خبر از اعتماد و اعتقاد به چنین انسانهایی می باشد


  • سینا احمدی