تعبیر خواب جامع

نگارش 95

من استاد مکتب هستم در خواب دیدم که با شاگردم که اسمش بهار است عروسی کردم

این خواب خبر از اتفاق ناراحت کننده ای دارد که بین شما و بهاره خانم پیش خواهد آمد البته با توجه به اینکه سن شما و بهاره خانم نزدیک به سن ازدواج می باشد می توان تصور کرد که چنین خوابی بر گرفته از هیجانات سن جوانی می باشد و تعبیری نداشته باشد

(این خواب مربوط به یکی از برادران افغانی می باشد)

  • سینا احمدی