تعبیر خواب جامع

نگارش 95

شخصی ایمیل زده بود و گفته بود خواب دیدم داخل مدفوع و نجاسات زیادی در حال راه رفتن می باشم تعبیرش چیست

راستش از مشخصاتی که فرستاده بود انسان با ایمانی بود و چنین خوابهایی را اکثراً اشخاصی می بینند که دارای اموال فراوانی می باشند که کمی مال حرام  در زندگی و کارشان وارد شده و خواب در حال هشدار دادن به آن شخص می باشد که مواظب باش از راهی که می روی گمراه نشوی


  • سینا احمدی