تعبیر خواب جامع

نگارش 95

البته چنین خوابی را مردم معمولی بیشتر می بینند تا اهل خداپرست واقعی زیرا خداپرستان راستین در مال خودشان حرام داخل نمی کنند که چنین خوابی راببینند خوابهایی که در آن خبر از نجاسات و مدفوع انسان می باشد بیشتر به سرمایه دارانی اشاره دارد که حلال و حرام را به صورت آب خوردنی در هم می آمیزند البته بگویم که راه هدایتی برای این گونه افراد وجود دارد اگر از اندیشه کنندگان باشند. به هر حال هرچه نجاست بیشتر باشد حرام بیشتر می باشد.

دستشوئی تنگ و تمیز هم اشاره به تنگ دستی شخص خواب بین اشاره دارد

  • سینا احمدی