تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر خواب ببیند که در آسمان دو خورشید طلوع کرده است اگر چه خورشید منشا نور و هدایت تعبیر می شود ولی در اینجا به معنی فتنه و فساد و شورش تعبیر می شود.

البته بسته به موقعیت و زمان خواب دیدن تعبیر می کند .

مثلا اگر در نزدیکی انتخابات باشیم به معنی شورش و تفرقه و فتنه می باشد همانطور که در سال 88  شش ماه قبل از انتخابات اکثر خوابهایی که برایم ارسال می کردند با این موضوع بیان می شد . یعنی بیشتر خوابها تشخیص درستی از 6 ماه آینده داشتند. 

در بیشتر موارد هم به اختلاف بین پدر و پدر همسر و همچنین مادر و مادر همسر تعبیر می شود.

  • سینا احمدی