تعبیر خواب جامع

نگارش 95

امام صادق علیه السلام می فرمایند:


خواندن آیه الکرسى در خواب ، صاحب مقام و منزلت شدن خواننده آن است .

 

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:


اگر درویش بود. توانگر شود و اگر بیمار بود، شفا یابد. اگر غمگین است شادمان شود، اگر بنده بود آزاد گردد. 

 


--------------------------------------------------------------------------------


اگر بیند آیة الکرسی (آیه 255 سوره بقره) را خواند، دلیل که از آفت ها ایمن شود و کارش بالا گیرد.
منبع : tabir.blog.ir , تعبیر خواب آیه الکرسى , رویای آیه الکرسى , خواب دیدن آیه الکرسى , تعبیر آیه الکرسى , خواب آیه الکرسى , 

  • سینا احمدی