تعبیر خواب جامع

نگارش 95

آنلی بیتون می گوید:


1ـ اگر خواب ببینید با آهنگی تند می رقصید ، علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می چشید.

2ـ اگر خواب ببینید سیاهپوستان با آهنگی تند مشغول رقصیدن هستند ، نشانة آن است که سرخوشی شما تحت الشعاع نگرانیهایی بیهوده قرار می گیرد.

3ـ اگر در خواب یکی از دوستان خود را در حال رقص با آهنگی تند ببینید ، علامت آن است که همان دوست صاحب روحیه ای شاد و پرامید خواهد شد.

4ـ بالرین ها در حال رقص با آهنگی تند در خواب ، نشانة آن است که در زندگی سرگرم کارهای بیهوده می شوید ، و هدف ثابتی برای خود در نظر نمی گیرید.

5- اگر در خواب دیدید که با آهنگ تندى مى‏رقصید، علامت آن است که در زندگى خود کمتر شادى و خوشحالى برایتان پیش خواهد آمد.

 


لیلا برایت می گوید:


اگر خودتان را در حال خواندن آهنگ ببینید، موقعیتى را که قبل از این در جامعه داشتید، از دست خواهید داد.


اگر خود را در حال آهنگ سازى ببینید، دوستان ناباب زیادى دور و بر شما را خواهند گرفت. دیدن آهنگ ساز در خواب، به معنى عشق دایم و بسیار صادقانه مى‏باشد. 

 

تعبیر خواب آهنگ و رقص , رویای آهنگ و رقص , خواب دیدن آهنگ و رقص , تعبیر آهنگ و رقص , خواب آهنگ و رقص , تعبیر خواب رقصیدن , رویای رقصیدن , خواب دیدن رقصیدن , تعبیر رقصیدن , خواب رقصیدن , تعبیر خواب آهنگ سازی , رویای آهنگ سازی , خواب دیدن آهنگ سازی , تعبیر آهنگ سازی , خواب آهنگ سازی , تعبیر خواب خواندن آهنگ , رویای خواندن آهنگ , خواب دیدن خواندن آهنگ , تعبیر خواندن آهنگ , خواب خواندن آهنگ , تعبیر خواب رقص , رویای رقص , خواب دیدن رقص , تعبیر رقص , خواب رقص , تعبیر خواب پای کوبی , رویای پای کوبی , خواب دیدن پای کوبی , تعبیر پای کوبی , خواب پای کوبی , تعبیر خواب دست افشانی , رویای دست افشانی , خواب دیدن دست افشانی , تعبیر دست افشانی , خواب دست افشانی , تعبیر خواب وشت , رویای وشت , خواب دیدن وشت , تعبیر وشت , خواب وشت , تعبیر خواب پاکوفتن , رویای پاکوفتن , خواب دیدن پاکوفتن , تعبیر پاکوفتن , خواب پاکوفتن , تعبیر خواب حرکت موزون , رویای حرکت موزون , خواب دیدن حرکت موزون , تعبیر حرکت موزون , خواب حرکت موزون , تعبیر خواب کرة , رویای کرة , خواب دیدن کرة , تعبیر کرة , خواب کرة , تعبیر خواب مرح , رویای مرح , خواب دیدن مرح , تعبیر مرح , خواب مرح , تعبیر خواب فرخه , رویای فرخه , خواب دیدن فرخه , تعبیر فرخه , خواب فرخه , 

  • سینا احمدی