تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تعبیر خواب یوز

محمد ابن سیرین بصری گوید:

یوز درخواب دشمنی بود فرومایه.

اگر بیند که با یوز طعام می خورد، از شر دشمن ایمن شود.

اگر بیند که یوز بدو حمله نمود از دشمن به او مضرت رسد.

اگر بیند که با یوز جنگ نمود و غالب شد بر دشمن ظفر یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

یوز، حیوانی است دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ که پوشش منقش ندارد و خال خال نیست. این حیوان در خواب به دشمن تعبیر می شود و دشمنی است فرومایه که انسان را غافلگیر می کند و آسیب وارد می آورد. اگر در خواب ببینید یوزی رام شما شده یا از ظرفی که غذا می خورید آن حیوان نیز می خورد بر دشمن غلبه یافته و ایمن می شوید. اگر ببینید یوز در خواب به شما حمله کرد از جانب دشمن آسیب می بینید و اگر شما یوز راندید، دشمن را از خود می رانید. نگاه کردن در چشم یوز خوب نیست.

 

تعبیر خواب یوز , رویای یوز , خواب دیدن یوز , تعبیر یوز , خواب یوز , تعبیر خواب یوزپلنگ , رویای یوزپلنگ , خواب دیدن یوزپلنگ , تعبیر یوزپلنگ , خواب یوزپلنگ , تعبیر خواب قضاع , رویای قضاع , خواب دیدن قضاع , تعبیر قضاع , خواب قضاع , تعبیر خواب اکشم , رویای اکشم , خواب دیدن اکشم , تعبیر اکشم , خواب اکشم , تعبیر خواب شکیمه , رویای شکیمه , خواب دیدن شکیمه , تعبیر شکیمه , خواب شکیمه , تعبیر خواب کثعم , رویای کثعم , خواب دیدن کثعم , تعبیر کثعم , خواب کثعم , تعبیر خواب فهد , رویای فهد , خواب دیدن فهد , تعبیر فهد , خواب فهد , تعبیر خواب ویه , رویای ویه , خواب دیدن ویه , تعبیر ویه , خواب ویه , تعبیر خواب پارس , رویای پارس , خواب دیدن پارس , تعبیر پارس , خواب پارس , تعبیر خواب ابوسهیل , رویای ابوسهیل , خواب دیدن ابوسهیل , تعبیر ابوسهیل , خواب ابوسهیل , تعبیر خواب ابوالحکیم , رویای ابوالحکیم , خواب دیدن ابوالحکیم , تعبیر ابوالحکیم , خواب ابوالحکیم ,
  • سینا احمدی