تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تعبیر خواب یک چشم

آنلی بیتون می گوید:

دیدن یک چشم در خواب ، علامت آن است که از دسیسه ای پنهانی که برای غارت شادمانی و ثروت شما چیده شده است آگاه خواهید شد .

اگر در خواب موجودات یک چشمى ببینید، بیانگر آن است که نقشه‏هایى بر علیه شما کشیده شده است.

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که یک چشم دارید، به این معنا است که دچار مشکلات فراوانى خواهید شد.

 

تعبیر خواب یک چشم , رویای یک چشم , خواب دیدن یک چشم , تعبیر یک چشم , خواب یک چشم , تعبیر خواب اعور , رویای اعور , خواب دیدن اعور , تعبیر اعور , خواب اعور , تعبیر خواب اخوق , رویای اخوق , خواب دیدن اخوق , تعبیر اخوق , خواب اخوق , تعبیر خواب عورا , رویای عورا , خواب دیدن عورا , تعبیر عورا , خواب عورا ,
  • سینا احمدی