تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تعبیر خواب اقا

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب دیدید که یک آقاى متعهد هستید، تعبیرش آن است که باید نیش و کنایه و تحقیر اطرافیانتان را تحمل کرده و دم نزنید. اگر ببینید که کارفرما هستید، بیانگر آن است که درآمد کارى شما در سطح بسیار بالا و خوبى قرار خواهد گرفت.

 

تعبیر خواب اقا , رویای اقا , خواب دیدن اقا , تعبیر اقا , خواب اقا , تعبیر خواب آقا , رویای آقا , خواب دیدن آقا , تعبیر آقا , خواب آقا , تعبیر خواب مرد , رویای مرد , خواب دیدن مرد , تعبیر مرد , خواب مرد , تعبیر خواب افندی , رویای افندی , خواب دیدن افندی , تعبیر افندی , خواب افندی , تعبیر خواب سرور , رویای سرور , خواب دیدن سرور , تعبیر سرور , خواب سرور , تعبیر خواب سید , رویای سید , خواب دیدن سید , تعبیر سید , خواب سید , تعبیر خواب پدر , رویای پدر , خواب دیدن پدر , تعبیر پدر , خواب پدر , تعبیر خواب بابا , رویای بابا , خواب دیدن بابا , تعبیر بابا , خواب بابا , تعبیر خواب کیا , رویای کیا , خواب دیدن کیا , تعبیر کیا , خواب کیا , تعبیر خواب کدبان , رویای کدبان , خواب دیدن کدبان , تعبیر کدبان , خواب کدبان ,
  • سینا احمدی